Spelregels

De bedoeling van de voedselbank is om die mensen, die per maand minder dan € 215,-* beschikbaar hebben als leefgeld, een steun in de rug te geven. Dat doen we door hen, op verzoek van professionele hulpverleners, een wekelijks voedselpakket te verstrekken.

*) Voor een eenpersoonshuishouden is de grens € 215,-. Bij meer volwassenen (vanaf 18 jaar) in het gezin komt daar € 85,- bij. Voor kinderen tot en met 17 jaar komt daar € 85,- bij.

Voor de toekenning van een voedselpakket worden strenge regels en criteria gehanteerd. Deze zijn als volgt:

(Voor pdf versie, klik hier: VBN Toekenningscriteria)

Toekenningscriteria per 1 januari 2018

1. Inleiding/algemeen

Stichting Voedselbanken Nederland brengt na (in)direct overleg met alle Voedselbanken in het land het volgende, landelijk geldende, voorschrift uit inzake de wijze waarop het leefgeld wordt berekend bij de vaststelling of een aanvrager in aanmerking komt voor ondersteuning (door middel van het verstrekken van een voedselpakket) door de Voedselbank.

Zowel bij de inkomsten als bij de uitgaven geldt dat bedragen die betrekking hebben op een kortere of langere periode worden omgerekend tot een bedrag per maand.

 • Wekelijkse bedragen x 4,3333
 • 4-wekelijkse bedragen x 1,0833
 • Kwartaalbedragen / 3
 • Jaarbedragen / 12

2. Inkomsten

Het uitgangspunt is dat alle inkomsten van alle volwassen (18+) gezinsleden mee worden gerekend. Daaronder worden o.a. verstaan:

 • Netto loon/uitkering e.d. van aanvrager
 • Netto loon/uitkering e.d. van partner of inwonende volwassene(n) waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd
 • Alimentatie
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden budget
 • (Voorlopige) teruggaaf belastingdienst
 • Kostgeld verdienende, inwonende kinderen. Van inwonende kinderen met een eigen inkomen uit werk of uitkering mag een bijdrage aan het gezinsinkomen worden verwacht (kostgeld). Onafhankelijk van het inkomen van dit kind wordt hiervoor standaard een bedrag van € 200,00 gerekend, ongeacht of dit ook daadwerkelijk wordt betaald. Dit is ook ongeveer het bedrag waarmee de bijstandsuitkering wordt verlaagd

Niet meegeteld worden:

 • Vakantietoeslag
 • Persoonsgebonden budget (wordt geacht te worden besteed aan bijzondere kosten, die dan ook niet als uitgaven mogen worden opgevoerd)
 • Neveninkomsten van kinderen zoals krantenwijk, bijbaantje e.d.
 • Kinderbijslag

3. Uitgaven

Bij de uitgaven worden ook alleen díe uitgaven meegeteld die betrekking hebben op de personen wier inkomen is meegeteld.  De meest voorkomende zaken die bijna alle uitgaven afdekken zijn:

 • Huur
 • Hypotheek
 • Energie & Water (omrekenen naar maandbedragen)
 • Premie zorgverzekering (eventueel ook eigen bijdrage / eigen risico meerekenen.
 • Overige verzekeringen (inboedel, WA, overlijden)
 • Telefoon/internet/televisie (maximaal € 54,= per maand per huishouden accepteren)
 • Gemeentelijke belastingen (er kan sprake zijn van kwijtschelding /vermindering!)
 • Aflossing schulden Voor de vaststelling van het bedrag dat meegeteld wordt als aflossing van schulden is het belangrijk dat een zo compleet mogelijk beeld van alle schulden van derden, zijnde geen familie en vrienden, wordt verkregen en de noodzakelijke aflossingen, bijvoorbeeld over een periode van de 12 komende maanden. Een schuld die in 1 of 2 keer afgelost kan worden geeft een vertekend beeld. Ook moet duidelijk zijn dat de aflossing daadwerkelijk plaatsvindt (aangetoond via bankafschriften). Schulden aan familie en vrienden dus niet meenemen.
 • Overig (dienen altijd nauwkeurig gespecificeerd te worden)

Niet meegeteld worden:

 • Autokosten

Deze zijn alleen aanvaardbaar als de auto aantoonbaar voor werk of aantoonbaar om medische reden noodzakelijk is. Het bezit van een auto is op zich geen reden om een aanvraag af te wijzen. Het kan wel vraagtekens oproepen waarom een auto noodzakelijk is als er zo weinig te besteden is. Houdt in die gevallen waarbij de autokosten wel meegerekend (mogen) worden ook rekening met een eventuele vergoeding van reiskosten. Of, in het geval van een medische noodzaak, de inkomsten uit een PGB. In alle gevallen dient de beoordelaar een zorgvuldige afweging te maken.

 • Kosten voor huisdieren

De kosten van huisdieren komen niet in aanmerking als uitgaven, tenzij het, aantoonbaar, om een hulp- of blindengeleidehond gaat.

4. Hardheidsclausule

Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes. Indien het toepassen van de hiervoor vermelde regels, in zeer bijzondere situaties, tot ongewenste situaties leidt, kan de beoordelaar van de Voedselbank bij uitzondering, maar wel onderbouwd, afwijken van deze regels.

5. Ophalen voedselpakket

Dankzij de inzet van vrijwilligers en de vrijgevigheid van leveranciers zijn wij in staat voedselpakketten te verstrekken. Dat kost veel tijd en energie van alle betrokkenen. Het is daarom van belang dat u, zolang u recht heeft op een voedselpakket, dit ook wekelijks op de afgesproken tijd (vrijdag tussen 14.45 uur en 16.00 uur) komt ophalen.

Als u het pakket zonder opgaaf van reden niet ophaalt, vervalt het recht op een voedselpakket en dient u een nieuwe aanvraag in te dienen. De afhandeling van uw nieuwe aanvraag kan enige tijd duren.

Bij het ophalen van het voedselpakket kán u om een legitimatiebewijs gevraagd worden. Het is in ieders belang dat te tonen. Zonder vertoon van een geldig legitimatiebewijs wordt geen pakket verstrekt. Het pakket wordt uitsluitend verstrekt aan de persoon, die het heeft aangevraagd of aan een door hem/haar schriftelijk gemachtigd persoon.

 6. De vermelding: “Tenminste houdbaar tot”

Op minder bederfelijke producten, zoals groente in blik, koekjes en meel, staat “tenminste houdbaar tot”, de zogenaamde THT–datum. Deze geeft aan, dat de fabrikant tot die datum een goede kwaliteit garandeert. De datum geldt alleen als de verpakking niet open is geweest. “Tenminste houdbaar tot” wil zeggen, dat de kwaliteit van het product na de vermelde datum achteruit kan gaan. Het product zal dan niet zo lekker meer smaken, maar u zult er normaal gesproken niet ziek van worden.

Uiteraard ligt dit anders als het gaat om meer bederfelijke producten met een THT-datum, zoals melk of eieren. Bovendien geldt de houdbaarheidsdatum alleen als de verpakking niet open is geweest. (Overgenomen van www.voedingscentrum.nl)

Tenslotte nog dit. Wij zijn van te voren niet bekend met de samenstelling van de pakketten. Deze wisselt iedere keer, hierbij zijn wij uiteraard afhankelijk van de leveranciers.

7. Belangrijk

BELANGRIJK: Als u onverhoopt niet in de gelegenheid bent om het pakket op te halen, moet u dit uiterlijk op de dag van uitgifte voor 12.00 uur doorgeven aan de Voedselbank. Dat kan op:

***** telefoonnummer 06 – 23502124 *****