ANBI instelling

De Voedselbank Oost Twente is ANBI instelling.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Algemene gegevens:

RSIN/fiscaal nummer: 8192.22.094

De Voedselbank Oost Twente wordt beheerd en geëxploiteerd door de Stichting Voedselbank Oost Twente. De doelstelling staat in de statuten vermeld maar ook op deze site.

Het doel is:

Voedselpakketten te verstrekken aan mensen die het ‘t hardst nodig hebben. Dit zijn mensen die via een hulpverlenende instantie bij de Voedselbank worden aangemeld. Ter indicatie: het gaat hier om mensen die moeten leven van ca. Euro 6,66 of minder per dag.

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2017:

  • Jan Smudde – voorzitter
  • Annemarie Koop – secretaris
  • Gé Bekker – penningmeester

De bestuursleden voeren vrijwillig en zonder betaling hun functie uit. Ze mogen alleen een onkosten vergoeding declareren.

Beleidsplan

Het beleidsplan is door het bestuur vastgesteld op  (graag datum)   . Zie bijlage voor beleidsplan.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is te halen uit het beleidsplan en onder de kop bestuurssamenstelling.

Het dagelijkse beheer valt onder de verantwoordelijkheid van de beheerder. De beheerder wordt ondersteund door diverse vrijwilligers die hiervoor geen salaris ontvangen.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Op de website kan men kennis nemen van de activiteiten.

Financiële verantwoording

Het financieel verslag 2017:

  • Balans en resultaatrekening 2017 (PDF)
  • Balans en resultaatrekening 2017 (Excel)
  • Resultatenrekening 2017 (PDF)
  • Voedselbank werkelijk t.o.v. begroting 2017 (PDF)
  • Voedselbank werkelijk t.o.v. begroting 2017 (Excel)

Het financieel verslag 2016:

  • Volgt binnenkort

Het financieel verslag 2015:

Voedselbank

Vrijwilligers

Vrijwilligers